Do skutecznego zarządzania firmą i budowania przewagi konkurencyjnej konieczny jest dostęp do rzetelnych oraz aktualnych danych. Niemniej ważna jest jakość bazujących na nich raportów i analiz. Tradycyjne przetwarzanie informacji w arkuszach kalkulacyjnych lub innych podobnych narzędziach jest czasochłonne, mało efektywne i trudne w walidacji.

Odpowiedzią na te wyzwania są rozwiązania klasy Business Intelligence. Jednym z najczęściej wybieranych narzędzi tego typu jest Power BI. Jak w praktyce można wykorzystać jego potencjał?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • dlaczego warto wdrożyć Business Intelligence;
  • dlaczego warto wybrać Power BI;
  • jak w praktyce możesz wykorzystać raportowanie i analizy;
  • jak wdrożyć raportowanie i analizy Power BI w Twojej firmie.

Dlaczego warto wdrożyć Business Intelligence w swojej firmie?

Przygotowywanie raportów w tradycyjny sposób wymaga sporych nakładów pracy i nie zawsze jest efektywne. W zależności od ilości danych i stopnia skomplikowania, zebranie informacji oraz ich opracowanie trwa od kilku godzin do nawet kilku dni roboczych. Podczas analizy dane często są już nieaktualne. W ich opracowanie nierzadko zaangażowane jest wiele osób z różnych działów. Trudno też jest wychwycić ewentualne błędy lub niespójności.

A co gdyby raz stworzony raport był automatycznie aktualizowany? Business Intelligence (w skrócie BI) jest procesem, podczas którego oprogramowanie przekształca dane w wiedzę, która powinna stanowić podstawę do podejmowania decyzji biznesowych. Znacząco skraca drogę informacji od osoby wprowadzającej dane do osoby decyzyjnej. Pozwala natychmiast reagować na zmiany lub ewentualne zagrożenia. Na przykład w przypadku tradycyjnego raportowania sprzedaży, zmiany w zamówieniach – nawet jeśli są znaczące – można zauważyć dopiero po kilku dniach. Natomiast mając wdrożone oprogramowanie do analityki biznesowej, można śledzić je w czasie rzeczywistym. Nowoczesne oprogramowanie typu Business Intelligence może mieć dostęp do różnych zbiorów danych, analizować je na bieżąco, prezentować wyniki w raportach, podsumowaniach, pulpitach nawigacyjnych, wykresach lub mapach, by zapewnić użytkownikom szczegółowe i czytelne informacje o aktualnym stanie firmy.

Program aktualizuje raporty i wylicza kluczowe wskaźniki efektywności, na podstawie których można stawiać hipotezy i weryfikować je poprzez bardziej szczegółowe eksploracje. Raporty mogą być dostosowywane do potrzeb konkretnych działów. Dzięki Business Intelligence możesz w przyjazny sposób analizować nawet złożone zależności i podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Dlaczego warto wybrać Power BI?

Microsoft Power BI jest jednym z najczęściej wybieranych narzędzi Business Intelligence. Wykorzystuje go ponad 250 000 organizacji na całym świecie w podejmowaniu decyzji opartych na danych, w tym 97 procent firm z listy Fortune 500. Od wielu lat jest niekwestionowanym liderem wśród narzędzi BI w rankingu opracowywanym przez niezależną agencję badawczą Gartner.

raport gartner power bi
źródło: https://bit.ly/316OVTT

Wdrożenie oprogramowania do analityki biznesowej Microsoft Power BI nie zagraża procesom operacyjnym i nie koliduje z wypracowanymi procedurami. Jest raczej atrakcyjnym kosztowo rozwiązaniem, które uzupełnia posiadane systemy i umożliwia znaczny wzrost efektywności raportów i analiz. Daje możliwość połączenia z różnymi źródłami danych jednocześnie (np. m.in. plikami Microsoft Excel, bazami MS SQL, systemami ERP Dynamics NAV, Business Central czy SAP). Ponadto oprogramowanie jest otwarte na modyfikacje deweloperów. Aplikacja dostępna jest zarówno formie desktopowej, chmurowej, jak i mobilnej na systemy Windows, iOS oraz Android.

przykładowe źródła danych w Power BI
Przykładowe źródła danych w Power BI

Czytelne tablice z automatycznie aktualizowanymi wykresami, pozwalają na bieżąco śledzić w Power BI kluczowe dla Twojego biznesu wskaźniki efektywności. Dzięki temu jesteś w stanie szybko wychwycić wszelkie zagrożenia i anomalie. W przypadku tradycyjnych raportów jest to utrudnione, ponieważ dane często dostarczane są dopiero po dłuższym czasie i w momencie analizy są już nieaktualne, a ich prezentacja bywa niezbyt czytelna i statyczna. W Microsoft Power BI możesz szybko zwalidować poprawność danych oraz wychwycić błędne lub brakujące informacje. Umożliwi to zmobilizowanie osób odpowiedzialnych za ich wprowadzanie, do naniesienia korekty, ponieważ jakość raportów uzależniona jest od poprawności informacji. Jednym z głównych atutów Power BI jest szybkość dostępu do informacji, które są automatycznie odświeżane. Zagregowanie danych historycznych pozwala na tworzenie prognoz. Wykresy i raporty przygotowane w tym narzędziu można w łatwy sposób publikować na stronach internetowych, w witrynach SharePoint lub w aplikacjach mobilnych.

Przeczytaj także korzyści z wdrożenia Power BI w Twojej firmie.

Praktyczne przykłady wdrożenia analityki biznesowej Power BI

Każda firma ma swoje specyficzne uwarunkowania i potrzeby biznesowe. Są jednak pewne wspólne obszary dla większości rodzajów działalności lub charakterystyczne dla określonych branż. 

Pulpit Finansowy Managera

Dostęp do aktualnych danych na temat finansów przedsiębiorstwa jest niezbędny do efektywnego nim zarządzania. Raporty finansowe w wielu firmach nadal przygotowywane są w arkuszach kalkulacyjnych. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, w zależności od ilości danych i stopnia skomplikowania, zebranie informacji oraz przygotowanie raportu w takich przypadkach zajmuje zazwyczaj od kilku godzin do nawet kilku dni roboczych. W momencie analizy często dane są już nieaktualne. W związku z tym wyłapanie ewentualnych problemów i reakcje odłożone są w czasie

przykładowy widok strony raportu Pulpit Finansowy Managera w Power BI
Przykładowy widok strony raportu Pulpit Finansowy Managera w Power BI

Dysponując odpowiednio zdefiniowanymi raportami w Power BI, które aktualizowane są kilka razy dziennie, mamy wgląd w rzeczywiste dane i możemy na bieżąco reagować. Mając zagregowaną odpowiednią ilość danych historycznych, możemy również na ich podstawie przygotowywać prognozy. Opracowany przez NAV24 raport Pulpit Finansowy Managera daje możliwość bieżącego monitorowania zysków i strat. Ponadto umożliwia kontrolowanie należności i zobowiązań (również przeterminowanych) w wielu wymiarach np. wg dostawców/nabywców, wiekowania i grupy księgowej. 

Raport Sprzedaży w Power BI

Sprzedaż jest siłą napędową każdego przedsiębiorstwa. Jednak nie wszędzie jest na bieżąco i szczegółowo analizowana. Przygotowany przez nas raport sprzedaży obrazuje ją w podziale na kanały sprzedaży, regiony oraz opcjonalnie może pokazywać sprzedaż w podziale na poszczególnych handlowców. Daje możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu sprzedaży i błyskawicznej reakcji w sytuacji marżowości w danym segmencie poniżej przyjętych założeń. Umożliwia drążenie danych od ogólnych do szczegółowych oraz pozwala na porównanie danych historycznych ze sprzedaży. Pokazuje marżowość według klienta i produktu. Pozwala również na wyświetlenie według kategorii wyrobu gotowego oraz konkretnego nabywcy. Raport Sprzedaży NAV24 przeznaczony jest zwłaszcza dla dyrektorów i kierowników sprzedaży oraz dla kadry zarządzającej.

przykładowy widok strony Raportu Sprzedaży w Power BI
Przykładowy widok strony Raportu Sprzedaży w Power BI

Zbiór danych w raporcie można zawęzić do określonej grupy użytkowników. Przedstawiciele handlowi jednego z naszych Klientów borykali się z brakiem dokładnych informacji na temat stopnia realizacji swoich celów sprzedażowych. By uzyskać taką informację, musieli z reguły prosić kogoś z biura o przygotowanie raportu. Po wdrożeniu raportowania aktualne informacje pojawiają się w ich systemie, z którego na co dzień korzystają. Mają czytelne wykresy w formie graficznej, dzięki czemu błyskawicznie mogą zorientować się na temat bieżącej sytuacji.

Raport OEE – Całkowita Efektywność Sprzętu

Raport OEE czyli Overall Equipment Effectivness (tłum. całkowita efektywność sprzętu) jest jednym z podstawowych, powszechnie przyjętych standardów monitorowania efektywności produkcji. Pozwala na identyfikację przyczyn i miejsc generowania strat w procesie produkcyjnym, identyfikację wąskich gardeł oraz umożliwia szybkie podjęcie działań naprawczych w razie wystąpienia ewentualnych problemów. Analizuje takie parametry jak wydajność / produktywnośćjakość i dostępność.

przykładowy widok strony Raporu OEE w Power BI
Przykładowy widok strony Raporu OEE w Power BI

Informacje zawarte w raporcie OEE:
• awarie oraz nieplanowane przestoje;
• planowane przestoje wraz z ich przyrównaniem do rzeczywistego czasu trwania przezbrojenia;
• pogorszenia długości cyklu produkcyjnego (marszruta vs rzeczywistość);
• braki produkcyjne oraz uruchomieniowe.

Raport przeznaczony jest zwłaszcza dla Kierowników Produkcji, Zarządu oraz Managementu.

Zobacz także raporty:
Zapasy Pod Kontrolą 
Raport Braków Produkcyjnych

Jak wdrożyć raportowanie i analizy Power BI w swojej firmie

Wdrożenie Power BI pozwala na skokowy wzrost efektywności raportowania. Dzięki temu specjaliści od analiz i managerowie, zamiast tracić czas na powtarzalne czynności, mogą poświęcić go na bardziej produktywne działania. Wizualizacje dają kadrze zarządzającej czytelny i wygodny wgląd w kluczowe wskaźniki efektywności oraz inne istotne parametry w czasie rzeczywistym. Zaimplementowanie raportowania i analizy we własnym zakresie. bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia to czasochłonne i mało efektywne przedsięwzięcie. Lepszym rozwiązaniem jest powierzenie wdrożenia firmie, która posiada ekspertów w tej dziedzinie.

W NAV24 mamy grono doświadczonych specjalistów, którzy implementowali raportowanie i analizy w Power BI dla różnych przedsiębiorstw. Po wdrożeniu kontynuujemy współpracę z Klientami nad rozwojem raportowania oraz bieżącą administracją usługi Power BI Service.

Jeśli chcesz usprawnić proces raportowana i analizy biznesowej w swojej firmie lub chcesz zakupić niezbędne licencje Power BI – skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz.