POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest NAV24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000481874, NIP: 5472148066, REGON: 243394657, kapitał zakładowy w wysokości 33.000,00 zł, tel. (33) 333 94 24, e-mail: kontakt@nav24.pl („Administrator”).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych z Administratorem można się kontaktować się poprzez e-mail: ado@nav24.pl, za pomocą telefonu pod numerem: (33) 333 94 24 oraz drogą pocztową na adres siedziby Administratora: ul. Gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała.
 3. Administrator przestrzega zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
 4. Dane osobowe podawane w serwisie internetowym pod adresem: https://nav24.pl/ oraz jego subdomenach („Serwis Internetowy”) są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 

2. Dane Osobowe

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz korzystania z tych funkcjonalności, zarządzania procesem sprzedaży i obsługą, w tym obsługą zapytań za pośrednictwem e-mail oraz obsługą telefoniczną prowadzoną przez Administratora. Niepodanie danych osobowych w danym przypadku będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania ww. umowy, korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego, jak również brakiem możliwości zarządzania procesem sprzedaży i obsługą przez Administatora.
 2. Dane użytkownika wprowadzane do Serwisu Internetowego, stanowią własność Użytkownika. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu oraz jego funkcjonalności, jak również korzystanie z obsługi za pośrednictwem e-mail oraz obsługi telefonicznej, może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez Administratora danych – część danych zbieranych i przetwarzanych przez Administratora stanowi dane osobowe. Administrator może także przetwarzać zbiorcze informacje o Użytkownikach Serwisu Internetowego.
 3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: a) dane zawarte w formularzach dostępnych w Serwisie Internetowym, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy oraz inne dane osobowe podane w formularzu, np. dotyczące złożonego zapytania;
  b) dane dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności adres IP; typ wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji;
  c) dane dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania, dane dotyczące preferencji lub zachowań podczas przeglądania strony Serwisu;
  d) dane związane z korzystaniem obsługi e-mailowej oraz obsługi telefonicznej;
  e) inne dane związane z korzystaniem przez użytkowników z funkcjonalności Serwisu, m.in. dodatkowe dane osobowe dotyczące np. złożonych reklamacji.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług funkcjonalności Serwisu, świadczenia usług na podstawie przedmiotowej umowy, zarządzania procesem sprzedaży i obsługą, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania użytkownikom Serwisu przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem ich potrzeb z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec tych podmiotów.
 5. Dane osobowe w zakresie danych zwykłych są przetwarzane przez Administratora w następujących celach: a) zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi, jak również w celach marketingu i promocji produktów oraz usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) w pozostałych przypadkach dane osobowe w zakresie danych zwykłych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – jeżeli użytkownicy Serwisu wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.: a) W zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  b) W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  c) W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  d) W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – do momentu wycofania takiej zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, osobie, która zgody udzieliła przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców: a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
  b) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT – w tym podmioty świadczące usługi hostingu, producent i dostawca oferowanego oprogramowania, podmioty marketingowe, podmioty wspierające procesy księgowe, banki, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy);
  c) podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam, opracowania kampanii remarketingowych i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami;
  d) podmioty udostępniające narzędzia w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania usług Administratora, będące w tym zakresie odrębnymi administratorami;
  e) organy publiczne, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa (po przedstawieniu przez przedmiotowe organy odpowiedniego żądania).
 8. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści jego/jej danych, możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto, jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że Administrator przetwarza jej dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

3. Pliki cookies

 1. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem danego formularza przez Użytkownika.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi: Google Analitycs, Marketizer, które rejestrują zachowanie Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 4. Administator następujące pliki cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Użytkownicy Serwisu Internetowegomogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom: a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
  b) InternetExplorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl;
  c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
  d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html;
  e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
 3. Administrator zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie Internetowym, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego.

Zaufali nam

Partnerzy technologiczni