Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez pracodawcę

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, NAV24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsko - Białej - dalej również jako Pracodawca, informuje, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NAV24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Towarowa 2/2200, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000481874, NIP: 5472148066, REGON: 243394657.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy, wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia.

Powyższe oznacza, że pracodawca przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o:

  1. wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (np. danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, np. w zakresie dobrowolnego podania informacji o miejscu urodzenia, zainteresowaniach) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
  2. w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w zakresie danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
  3. w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane
w imieniu Administratora danych, np. dostawcy usług IT.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacjilub w okresie 3 (trzech) lat od dnia zakończenia procesu rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w ramach innych ofert pracy/współpracy, poza tą na którą Pani/Pan aplikował.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: ado@nav24.pl

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych z uwagi na niezbędność do realizacji umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej.

8. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego
w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.