Realizując transakcje finansowe zastanawiasz się czy dane kontrahenta są prawdziwe? Nabywca wystawił rachunek z innym numerem konta niż tym dostępnym w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej? Już wkrótce nie będziesz musiał się nad tym zastanawiać. Od 1 września 2019 roku dostępny będzie nowy wykaz podatników VAT tzw. „Biała lista podatników VAT”. Dzięki temu, każdy przedsiębiorca będzie miał wgląd do danych swojego kontrahenta.

Z tego artykułu dowiesz się :

  • Co to jest Biała Lista Podatników VAT i jakie dane się na niej znajdują;
  • Kiedy zacznie obowiązywać Biała Lista;
  • W jakim celu zostanie utworzona Biała Lista Podatników VAT.

Biała Lista Podatników VAT – regulacje prawne

Biała Lista Podatników VAT to elektroniczny wykaz przedsiębiorców, co do których naczelnik Urzędu Skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślił z rejestru podatników VAT. Określenie to dotyczy również podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W tym również tych, którym rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Głównym założeniem utworzenia elektronicznego wykazu przedsiębiorców jest optymalizacja i automatyzacja procesu weryfikacji kontrahentaDodatkowo, możemy się upewnić czy wszystkie dane podmiotu są zgodne i poprawne.

Zgodnie z art. 96b ust 3 Ustawy o VAT, wykaz będzie zawierał następujące dane podmiotów:

1. Firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;

2. Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;

2a. Status podmiotu:

  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;3.Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

3. Numer PESEL, o ile podmiot posiada;

4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;

5. Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

6. Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;

7. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

8. Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

9. Imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;

10. Daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

11. Podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

12. Numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  • Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Informacje te będą udostępnione w Biuletynie Publicznym Ministerstwa Finansów oraz w CEIDG.

Należy wspomnieć, że nowelizacja ustawy przewiduje również sankcje za płatności nie dokonane na rachunek bankowy wpisany do elektronicznego wykazu podatników VAT. Jeżeli płatność za usługę lub towar powyżej 15 tysięcy złotych zostanie sfinalizowana na inny rachunek bankowy niż ten wskazany w Białej Liście to kwoty nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu.

Cel i korzyści z utworzenia Białej Listy Podatników VAT

Utworzenie Białej Listy Podatników VAT i udostępnienie jej do publicznej wiadomości jest krokiem w kierunku uszczelniania systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowaniu nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. Każdy nabywca przed dokonaniem transakcji będzie miał możliwość upewnienia się, że dane jego kontrahenta są poprawne. Należy zaznaczyć, że dotychczasowy proces weryfikacji przedsiębiorcy był nieco skomplikowany. Chcąc uzyskać informację dot. dostawcy musieliśmy wnioskować pisemnie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego i czekać na odpowiedź 7 dni. Dzięki zmianom od 1 września będziemy mogli samodzielnie sprawdzić to online.

Stworzenie nowoczesnego, dostępnego automatycznie rejestru, umożliwi sprawdzenie czy dany podmiot na chwilę przeprowadzanej transakcji jest zarejestrowanym podatnikiem i jaka jest jego historia podatkowa. Automatyzacja procesu pomoże szybciej i sprawniej działać nie tylko organom podatkowym ale również podmiotom podatkowym.

Biała Lista a system ERP Microsoft Dynamics NAV / Business Central 

Zmiany w polskiej funkcjonalności systemu ERP Dynamics NAV i Microsoft Dynamics 365 Business Central zakładają m.in. rozszerzenie funkcjonalności sprawdzania statusu VAT podatnika oraz weryfikację numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność. Ministerstwo Finansów informuje, że  opis interfejsu programistycznego API Wykazu podatników VAT jest obecnie w fazie testów wewnętrznych. Jego udostępnienie nastąpi do dnia 22 sierpnia 2019 roku. Pełna lista par NIP oraz rachunków bankowych w formie pliku do pobrania będzie dostępna w następnej fazie udostępnienia.  Informacja o publikacji oraz zmianach podana będzie do wiadomości publicznej do dnia 31 sierpnia 2019 roku.