Od 1 lipca przedsiębiorców czekają duże zmiany w zakresie podatku VAT oraz JPK. Dla użytkowników Microsoft Dynamics 365 Business Central i pozostałych usług wdrażanych przez NAV24 przygotowaliśmy zestawienie tego, co zmieni się w polskich przepisach po tej dacie.  

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co zmieni się w JPK po 1 lipca 2021;
  • jakie zmiany planowane są w podatku VAT w e-commerce;
  • czy powyższe zmiany będą miały wpływ na pracę w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central.

JPK_V7

Ministerstwo Finansów zapowiedziało szereg zmian związanych z JPK. Część obowiązków zostanie wycofana, ale pojawią się także nowe. Najważniejsze kwestie, których wprowadzenie zaplanowane jest na razie na 1 lipca to m.in. ewidencjonowanie paragonów NIP do kwoty 450 zł, zmiany w kodach GTU, czy w oznaczaniu procedur. W naszym artykule pokrótce omówimy nowe przepisy.

Faktury uproszczone do 450 zł

Do tej pory faktury uproszczone, za jakie uznawane były paragony z NIP do kwoty 450 zł, należało wykazywać osobno w JPK_V7. Zgodnie z nowymi przepisami, odrębnie dokumentować z oznaczeniem FP, należy wyłącznie faktury konsumenckie oraz faktury o wartości przekraczającej 450 zł. Natomiast faktury uproszczone do 450 zł będziemy ewidencjonować na podstawie oznaczonego RO – zbiorczego raportu okresowego z kasy rejestrującej.

Zbiorcze dokumentowanie przewozu środkami komunikacji publicznej i biletów za autostradę

Po zmianach sprzedający zamiast osobnego dokumentowania każdej pojedynczej transakcji  dotyczącej przejazdu autostradą płatną lub przejazdu na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego, może wykazać je zbiorczo. Transakcja będzie wówczas oznaczona symbolem WEW.

Kody GTU – nowe oznaczenia

Zamiast oznaczeń typu 01 czy 02 od lipca stosować trzeba będzie oznaczenia GTU_01 czy GTU_02. Zmiany będą dotyczyć wszystkich kodów GTU towaru i usługi od  01 do 13. Niektóre oznaczenia uległy również dookreśleniu. Najważniejsze modyfikacje to m.in.  w przypadku kodu GTU_01 ustalono, że jako napoje alkoholowe traktowane będą wyłącznie alkohole przeznaczone do spożycia, a nie towary zawierające w składzie alkohol takie jak płyny do spryskiwaczy a w GTU_09  usunięto sformułowanie „leków oraz wyrobów medycznych”.

Dodatkowo kodami GTU nie mogą być oznaczane dokumenty wewnętrzne – WEW oraz raporty okresowe z kasy fiskalnej – RO, nawet jeżeli w całości lub części dotyczą usług lub towarów oznaczonych kodami GTU.  

Likwidacja oznaczenia MPP

W JPK nie będzie już oznaczenia MPP. Dotyczy to zastosowania podzielonej płatności zarówno dobrowolnie, jak i obowiązkowo. Symbol ten nie będzie już obecny w części ewidencyjnej JPK_V7 – ani po stronie sprzedawcy, ani kupującego. W przypadku transakcji powyżej 15 tys. zł na towarach/usługach z zał. 15 do ustawy nadal obowiązkowe będzie wystawienie faktury z  opisem “metoda podzielonej płatności”, jednak zarówno sprzedawca, jak i nabywca, nie będą mogli tej transakcji opisać w pliku JPK jako MPP.

TP – wyłączenia spod oznaczenia

Wyłączeniu spod oznaczenia TP podlegają dostawy towarów oraz świadczenia usług w sytuacji gdy powiązania między kupującym a dostawcą towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

W pozostałych przypadkach powiązań pomiędzy wykonującym transakcję a nabywcą – istnieje obowiązek oznaczenia transakcji TP – niezależnie od wartości transakcji.

Zlikwidowanie oznaczeń SW i EE, nowy symbol – WSTO_EE

Od lipca 2021 r. przestaje obowiązywać oznaczenie SW.  Z kolei symbol EE obowiązywać będzie jeszcze od lipca do grudnia 2021 r. w odniesieniu do:

  • sprzedaży na odległość towarów wewnątrz UE, znajdujących się na terenie kraju w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu;
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (zgodnie z art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), wobec podmiotów niebędących podatnikami, które posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa unijnego innym niż terytorium kraju.

Po tym okresie – do stycznia 2022 r. zastąpi go nowe oznaczenie – WSTO_EE.

Nowe oznaczenie w JPK_V7 – IED

W związku z pakietem e-commerce w części ewidencyjnej JPK_V7 od lipca 2021 r. pojawi się nowy symbol – IED. Przeznaczony będzie dla podatników – operatorów interfejsów elektronicznych (np. sklepów internetowych), którzy nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub w innym państwie UE, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju. W przypadku tych podmiotów uznaje się, że operator sam dokonał nabycia i sprzedaży towarów na terytorium Polski, IED będzie więc przeznaczone do celów kontrolnych.

Dotyczyć będzie takich transakcji jak:

  • sprzedaż towarów na odległość (WSTO) wewnątrz UE
  • inna niż WSTO dostawa towarów na rzeczy nie będącego podatnikiem podmiotu – najczęściej będzie to dostawa na terytorium państwa członkowskiego w tym odpłatna na terenie kraju

Ulga na złe długi w VAT – oznaczenie

Jeżeli sprzedawca zdecyduje się skorzystać z ulgi za złe długi, to w części ewidencyjnej JPK musi zawrzeć informację o terminie płatności lub dacie dokonania zapłaty w przypadku korekty podatku należnego w ramach ulgi. Ta zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

VAT w e-commerce

Planowane zmiany dotyczą uszczelnienia podatku VAT w handlu elektronicznym. Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie i uproszczenie zasad podatkowych oraz walkę z oszustwami podatkowymi. Najważniejsze założenia nowego pakietu VAT e-commerce to:

  • Zlikwidowanie na terenie Unii Europejskiej zwolnienia z VAT dla tzw. małych przesyłek, których deklarowana wartość wynosi do 22 euro.
  • Rozszerzenie procedury Mini One Stop Shop do One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS)

Likwidacja zwolnienia z VAT importu „małych przesyłek”

Eliminacja zwolnienia ma na celu wyrównanie szans sprzedawców z UE i z państw trzecich. Do tej pory importowane spoza Unii przesyłki o deklarowanej wartości niższej niż 22 euro były zwolnione z podatku VAT. W praktyce oznaczało to o wiele niższą cenę towaru zakupionego np. na AliExpress, względem zakupów na terenie Unii. Dodatkowo część sprzedawców spoza wspólnoty nadużywała tego przepisu, nieuczciwie zaniżając faktyczną wartość przesyłki. Przez to również drogie przedmioty, takie jak np. smartfony, zakupione poza UE, były sporo tańsze niż np. w niemieckim czy polskim sklepie internetowym. Teraz to się zmieni. Od 1 lipca 2021 zgodnie z nowymi przepisami wszystkie towary będą podlegały opodatkowaniu.

One Stop Shop

Aktualnie firmy e-commerce z UE, sprzedające produkty na terenie Unii (powyżej określonego progu – w zależności od państwa) na odległość kupującym znajdującym się w innym państwie Wspólnoty, muszą dokonać rejestracji i opłacić VAT w państwie nabywcy. To czasochłonny i kosztowny proces. W uproszczeniu tych procedur pomogą nowe przepisy oraz punkt kompleksowej obsługi – One Stop Shop.

Nowe zasady zakładają, że jeśli sprzedaż nie przekracza 10 000 euro to sprzedawca może uregulować podatek w swoim państwie członkowskim. Natomiast na proste uregulowanie podatków od wyższych transakcji pozwoli One Stop Shop. To elektroniczny system, który umożliwia firmom sprzedającym na odległość towary i usługi B2C na terenie UE, elektroniczną rejestrację dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim (brak konieczności rejestracji w wielu państwach unijnych) oraz zgłoszenie i opłacenie podatku VAT zbiorczo w kwartalnej, elektronicznej deklaracji podatkowej. Firmy nie będą musiały borykać się z obcojęzyczną administracją podatkową innych państw.

Import One Stop Shop

Uproszczenia wymagały też formalności związane z podatkiem VAT od sprzedaży na odległość nabywcom z UE importowanych towarów o wartości nieprzekraczającej 150 EUR. Receptą na skomplikowane procedury jest punkt kompleksowej obsługi towarów importowanych (IOSS).  To ułatwienie nie tylko dla sprzedawcy, ale i kupującego. Ten pierwszy dzięki IOSS może w prosty sposób pobrać, zadeklarować i opłacić podatek VAT. Podatek naliczony jest w trakcie sprzedaży towaru dla nabywcy w państwie wspólnotowym, a obowiązującą stawką VAT jest ta właściwa dla państwa osoby kupującej. Ten drugi – czyli nabywca, dzięki IOSS uniknie nieoczekiwanych opłat przy dostarczeniu towarów, ponieważ opłata jest dla niego przejrzysta i ponosi ją w momencie zakupu. W przypadku, gdy firma sprzedająca nie jest zarejestrowana w Import One Stop Shop to kupujący będzie musiał uiścić podatek VAT i zwykle także opłatę celną w momencie importu towarów do Wspólnoty.

Ocenia się, że przepisy związane z podatkiem VAT, których wprowadzenie planowane jest od 1 lipca 2021 mogą zmniejszyć obciążenia administracyjne i koszty firm, związane z przestrzeganiem przepisów nawet o 95%. Wpłyną również na zwiększenie konkurencyjności unijnych przedsiębiorców i ułatwią dostęp do klientów w innych państwach członkowskich.

Zmiany w VAT i JPK a aktualizacja systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central

Powyższe zmiany dotyczące VAT nie wpłyną na funkcjonowanie systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Klienci działający w branży e-commerce będą mogli obsłużyć zmiany standardową funkcjonalnością, po dostosowaniu indywidualnych ustawień.

Natomiast w ślad za zmianami dotyczącymi JPK planowana jest aktualizacja systemu Business Central. Nasi klienci mogą się jej spodziewać po ogłoszeniu zmian przez Ministerstwo Finansów.